Studijní programy

Ústav mikroelektroniky zaštiťuje výuku ve všech formách studia počínaje bakalářským oborem Mikroelektronika a technologie (absolvent získá titul Bc. – bakalář), přes navazující magisterský program Mikroelektronika (titul Ing. – inženýr) a pro vynikající studenty oborem Mikroelektronika a technologie v doktorské formě (titul Ph.D. za jménem) studia konče. Samozřejmostí je i distanční forma studia ve výše uvedených oborech. Více se o jednotlivých oborech dozvíte i na webových stránkách fakulty - studijní programy.


Bakalářské studium - prezenční - obor Mikroelektronika a technologie

Jedná se o tříletý bakalářský studijní obor, který je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se znalostmi návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky.

Student oboru získá znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, a to zejména s orientací na mikro- a nanoelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů.

Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technicky zaměřenými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům zaměřit se na:

  • počítačovou simulaci integrovaných obvodů,
  • návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku,
  • mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie,
  • technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů,
  • návrh a výrobu desek plošných spojů,
  • technologii povrchové montáže,
  • testovací a měřicí techniku,
  • ekonomiku, organizaci výroby a podnikatelské minimum.

Alternativně se student oboru může orientovat i na oblast biomedicínských a klinických aplikací (biosenzory, implantáty, bioinformatika). Student získává i důkladné poznatky z informačních a komunikačních technologií.

Absolvent oboru má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Alternativně disponuje i znalostmi z biomedicínských a klinických aplikací, příp. doplňkovými poznatky z informačních a komunikačních technologií.

Absolventi naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí (řízených mikroprocesory, mikrokontroléry, PC nebo PDA), integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zákaznických integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řidicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech.


Magisterské studium - prezenční - obor Mikroelektronika

Studijní obor je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií.

Absolventi našeho oboru magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží.

Cílem oboru je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení.

Absolvent oboru MEL má rozsáhlé znalosti a dovednosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Získává znalosti v oblasti návrhu, počítačové simulace integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniky, ekonomiky a organizace výroby.

Volitelně získává poznatky i z informačních a komunikačních technologií. Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu.

Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky. Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řidicí a manažerské funkce.


Doktorské studium - obor Mikroelektronika a technologie

Studijní obor doktorského studia je zaměřen na přípravu špičkových vědeckých a výzkumných specialistů v nejrůznějších oblastech mikroelektroniky a elektrotechnologie, zejména pak v teorii, návrhu a testování integrovaných obvodů a systémů, v polovodičových prvcích a strukturách, v inteligentních senzorech, v optoelektronice, v elektrotechnických materiálech a výrobních procesech a ve zdrojích elektrické energie. Cílem je poskytnout ve všech těchto dílčích zaměřeních doktorské vzdělání absolventům vysokoškolského magisterského studia, prohloubit jejich teoretické znalosti, dát jím též potřebné speciální vědomosti i praktické dovednosti a naučit je metodám vědecké práce.

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie.

Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie.

Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti mikroelektroniky a elektrotechnologie schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů elektrických systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní a měřicí techniku.