Informace o projektu

Název projektu Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)
Zkrácený název projektu NANOTEAM
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3/.00/09.0224
Trvání projektu: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2013
Typ účetní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
Účetní osnova: 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)
Celkové způspbilé náklady projektu: 15 928 980,49 Kč
Celkové nezpůspbilé náklady projektu: 0 Kč
Rozpočet projektu celkem: 15 928 980,49 Kč
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 09
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.3
Typ projektu: IP - ostatní
Kód prioritního tématu: 74
Název prioritního tématu: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území: Město

zpět

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání budoucích pracovníků výzkumu a vývoje Ústavem mikroelektroniky ve spolupráci s dalšími ústavy VUT a jedním partnerem.

Bude vytvořen tým ze zkušených vědeckých pracovníků pro kvalitní vzdělávání, který zajistí výchovu nových vědecko-pedagogických pracovníků z řad studentů a dalších zájemců o moderní mikro- a nanotechnologie. Přístup a skladba kurzů bude vysoce multidisciplinární, což nemá v ČR obdoby. Kurzy budou zaměřeny na vědecko-výzkumnou činnost hlavně v oblasti aplikování mikro- a nanotechnologií v elektronice, tedy konstrukce integrovaných součástek a systémů.

Paralerní aktivitou bude budování vědeckých týmů ze školených pracovníků pro projekty OP VaVpl nazvané CEITEC a SIX, kde se očekává velká poptávka odborníků v této oblasti. Z tohoto důvodu je počátek projektu nastaven tak, aby končil v době, kdy se předpokládá dokončování infrastruktury těchto projektů OP VaVpl.

zpět

Cíle projektu

V projektu chceme maximálně podpořit získávání nových perspektivních vědců pro obory v oblasti mikro- a nanotechnologií uspořádáním workshopu, prostřednictvím novin, rádia či televize a cílenými přednáškami na různých vědeckých institucích. Budou osloveni studenti doktorského studia, postdoktorští pracovníci i zkušení vědečtí pracovníci jako potenciální zájemci o vědeckou práci v oblastech těchto pokročilých technologií.

Cílem projektu pak bude vyškolit je pro vysoce odbornou práci v těchto pokročilých technologiích na špičkovou úroveň za pomocí expertů z VUT, MZLU a dalších institucí z ČR a ze zahraničí. Na realizaci projektu se budou podílet vědeckou-pedagogičtí pracovníci z následujících ústavů VUT: Ústav mikroelektroniky a Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a Ústav fyzikální a spotřební chemie Fakulty chemické. A rovněž jedna partnerská instituce, Agronomická fakulta z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, s kterou již v minulosti byla navázána úspěšná spolupráce právě na úrovni aplikací nanosenzorů v biomedicíně a farmacii.

Vedle této činnosti budou formovány týmy odborníku různých specializací pro vědeckou činnost v oblasti těchto technologií pro projekty OP VaVpl "Středoevropský technologický institut (CEITEC)" a "Centrum pro nanoelektroniku a nanosystémy (CENSYS)". Výsledky budou popularizovány nejenom pro zatraktivnění tohoto projektu, ale i k získávání zájmu podniků a firem o výsledky projektu a získání informací o stavu vědy v daných oblastech, převádění výzkumu do praxe a transferu technologií.

zpět

Zdůvodnění potřebnosti

I když je podle Zelené knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR počet vědeckých zaměstnanců na 1000 pracovních sil nejvyšší ze všech nových členských zemí EU, stále ještě velmi zaostáváme za vyspělými zeměmi EU-15. Podobně je tomu í v případě podílu veřejných prostředků na celkových výdajích na vědu a výzkum v ČR. V oblasti mikro- a nanotechnologií byl v posledních letech zaznamenán velký pokrok nejen z hlediska miniaturizace systémů, ale rovněž v možných aplikacích v různých průmyslových odvětvích, jako optika či biomedicína a farmacie. Nové atraktivní materiály, od uhlíkových nanotrubek až po kvantové tečky pro výrobu mikro- a nanosenzorů, se zpracovávají stále dokonalejšími technikami. Jiná situace je u biomedicínských aplikací, zejména při řešení biokompatibility a toxicity používaných materiálů.

Vzdělávání ve výše zmíněných oborech se zaměřením na mikro- a nanotechnologie v takto ucelené podobě s vysokou mutidisciplinaritou v ČR nemá obdobya zatím žádná fakulta ji nezajišťuje pro její náročnost po stránce velkého počtu odborníků a také finanční. Rovněž odborníků s tak širokým rozhledem je málo a noví odborníci se zaměřují úzce. Proto je nutné vytvořit podmínky pro vzdělávání v takto široce otevřené oblasti pokročilých technologií a zaměřit se na mladé budoucí vědce a další zájemce o vědu, kteří budou moci na svých institucích výrazně zvýšit přidanou hodnotu své práci, popřípadě se stát členem týmu pro nově vznikající technologická centra, jež by měla přinést našemu průmyslu řadu nových aplikací. V podstatě se jedná o nadstandardní aktivitu vysoké školy, proto je financování projektu z veřejných zdrojů nezbytné. Inovativnost spočívá v zavedení školícího týmu skládající se z odborníků z různých ústavů a institucí, sdružených s cílem vzdělávat vědecké pracovníky v mnoha směrech na špičkovou úroveň v oblasti mikro- a nanotechnologií a posílit tak jejich pozici v ČR a přinést silný potenciál pro rozvoj průmyslu.

zpět

Schéma školení

zpět

Informace o projektu

Stručný obsah projektu

Cíle projektu

Zdůvodnění potřebnosti

Schéma školení

Zvané přednášky - domácí
Zvané přednášky - zahraniční
Nano-den
Školení – praktická cvičení I
Školení - Přednášky I.
Školení - Přednášky II.
CONFERENCE ABOUT TECHNOLOGIES IN CEITEC
Školení - praktická cvičení II
Semináře
Konference
Vědecké diskuse