Logo LabSensNano
Skip Navigation Links
Intor LabSensNano
 

Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů

Označení: GAČR GA13-18219S
Zahájení projektu: 01.02.2013
Ukončení projektu: 31.12.2016

rigevidon zastosowanie

rigevidon no break rigevidon ibs rigevidon is it safe
vv9v8v09fq:projects:14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: Ing. Jan Prášek, Ph.D.

Abstrakt:

Projekt se zabývá výzkumem MEMS senzoru, založeném na bance mechanických filtrů, pro dekompozici akustických signálů do jednotlivých frekvenčních složek. MEMS senzor bude koncipován pro použití v oblasti kochleárních implantátů. V rámci projektu bude proveden komplexní výzkum zahrnující integraci jak samotného MEMS senzoru tak i vhodného systému pro získávání elektrické energie z okolních vibrací nebo teploty a také optimálně navržené elektronické obvody které tyto systémy vzájemně propojí.

Hlavním přínosem navrhovaného senzoru v porovnání se stávajícími kochleárními implantáty by měla být především výrazně nižší spotřeba, což by v kombinaci s využitím vhodné metody získávání energie z okolní teploty nebo vibrací mohlo vést k vytvoření senzoru zcela nezávislého na externích zdrojích energie, nebo alespoň potřebu dodávek energie z externích zdrojů výrazně minimalizovat. Další výhodou by v budoucnosti měla být i nízká cena díky možnosti integrace senzoru a elektronických obvodů na jednom čipu.


Logo VUT